X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

فضایل پیامبر(ص)

فضائل پیامبر و عده ای دیگر
 

1468- انس بن مالک گوید :  وقت نماز عصر فرا رسیده بود. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و مردم به دنبال آب برای وضو می گشتند ولی نتوانستند پیدا کنند. آب وضوی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم را آوردند. پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دستش را در آن فرو برد و به مردم دستور داد تا همگی  از آن آب وضو بگیرند. انس گوید دی این اثنا دیدم که آب از زیر انگشتان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم جاری می گردید آب به اندازه ای بود که از اول تا آخر  مردم  از آن وضو گرفتند.
ص134

1471-  ابو موسی گوید : پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: مثال و نمونه هدایت علمی که خداوند مرا همراه با آنها فرستاده است مانند باران فراوانی است که بر روی زمین نازل می شود آن قسمت از زمین که خوب و با استعداد است آب باران را به خود جذب می نماید. گیاه فراوانی در آن می روید قسمت دیگر از  آن آب را نمی پذیرد ولی آن را برروی خود نگه می دارد و خداوند به وسیله این آب به مردم کمک می کند و با آنان نفع می رساند و از آن می نوشند و به حیوانات می دهند در زراعت از آن استفاده می نمایدن قسمت دیگر از زمین هم و جود دارد که باران بر آن نازل می شود ولی نه آب را   بخود جذب می کند و نه آن را بر روی خود نگه می دارد سفت و نفو ناپذیر و صاف و هموار است و آب در آن جمع نمی شود زمین اول نمونه کسانی است که دین خدا را فهمیده اند و دستوراتی که من با خود آورده ام برای آنان نفع و  فایده داشته و به دین آگاه گشته اند آن را به یگران نیز تعلیم داده اند زمین دیگر نمونه کسانی است که از روی غرور و تکبر سرشان را بلند نکرده اند تا حقیقت دین را بشناسند و از پذیرش هدایتی که از جانب خدا با خود آورده ام خود داری کرده اند ( امام نووی در شرح مسلم می فرماید : همانگونه که زمین به سه نوع تقسیم می شود انسانها هم به سه دسته تقسیم می گردند . نوع اول زمینی که خوب و با استعداد است و آب را به خود جذب می نماید و گیاه در آن میروید وبه مردم فایده می رساند دسته اول انسانها هم کسانی هستند که هدایت آسمان و دین اسلام را پذیرفته اند و آن را بحقیقت درک کرده اند و خودشان از نور آن بهره گرفته و به دیگران هم بهره رسانیده اند نوع دوم زمین که آب را جذب نمی کند آما این خاصیت را دارد که آن را نگهاری نماید تا برای انسا ن و حیوان و زراعت از آن استفاده شود و دسته دوم از آنسانها هم دارای حافظه قوی و استعداد زیاد می باشند و علوم دین را یاد می گیرند ولی به علت نداشتن درک صحیح و بینش درست نمی توانند شخصا از آن استفاده نمایند اما هرگا طالب العلمی به نزد آن برود از علم آنان استفاده می کند نوع سوم زمینی است که نه خود آب را جذب می کند و نه آن را حفظ می نماید مانند دسته سوم از انسانها که نه از دین و هدایت اسلام بهره برده اند و ن به کسی بهره ای رسانیده اند.)

.

حدیث تصادفی

حدیث تصادفی

Online User